ກະຊວງ ໃນລາວ Ministries in Lao PDR

ບັນດາກະຊວງໃນ ສປປ ລາວ Ministries in Lao PDR.


ສະພາແຫ່ງຊາດ National assembly of Lao PDR.

1) ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  Ministry of Natural Resources And Environment.
1.1) ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ Department of Meteorology and Hydrology  
1.2) ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ມາດ Department of Geology and Minerals
1.3) ກົມຊັບພະນາກອນໍ້າ Department of Water Resources
1.4) ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ທໍາມະຊາດ Land & Nature infor

2)  ກະຊວງ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ MOIC Ministry of Industry and Commerce
2.1)  ສູນການຄ້າລາວMOIC (laotradeportal)
2.2) ສະພາການຄ້າລາວ Lao national chamber
2.4)  ປະຕູຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະເທດລາວ National portal of Laos

3)  ກະຊວງ ໄປສະນີ.ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ Ministry of Posts and Telecommunications

4)  ກະຊວງການເງິນ Ministry of Finance

5)  ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ Ministry of Education and Sports
5.1)   ໂຮງຮຽນ ອາຊິວະສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ Vocational institution in Lao PDR
5.2) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ laos national university

6) ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ Ministry of Foreign affairs

7) ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ Ministry of Labour and social welfare

8) ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ Ministry of Agriculture and forestry

9) ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ Ministry of Science and Technology

10) ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ Ministry of Public work and Transport

11)  ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ Ministry of Public health

12)ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ/Ministry of Planning and Investment

13) ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ/Ministry of National Defence